Privacyverklaring

Het onderstaande privacy statement is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Willemsen Beveiligingen B.V. (KvK nummer: 29039722) Julianaweg 49, 2752 BD, Moerkapelle (www.willemsenbeveiligingen.nl).

Grondslag verwerking persoonsgegevens
Willemsen Beveiligingen B.V. verwerkt uw gewone persoonsgegevens naar de wettelijke grondslagen van de AVG- wet. Op basis van deze wet, kunnen wij een beroep doen op (één van de) onderstaande grondslagen
– Toestemming van de betrokken persoon (Nieuwsbrieven, overeenkomsten)
– Noodzaak voor het uitvoeren van een overeenkomst
– Noodzakelijk voor het nakomen van onze wettelijke verplichtingen
– Behartigen gerechtvaardigde belangen (verwerking overeenkomst /personeelsadministratie)

Doeleinden van verwerking
Willemsen Beveiligingen B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor:

  • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten
  • relatiebeheer
  • nieuwsbrieven
  • product- en dienstontwikkeling
  • administratieve handelingen
  • het bepalen van strategie en beleid
  • personeelsadministratie
  • sollicitatieprocedure
  • aanbiedingen

 

Willemsen Beveiligingen B.V. verwerkt persoonsgegevens die nodig zijn om de overeenkomst te kunnen nakomen. Deze gegevens zijn verzameld op een overeenkomst of heeft u al met een eerdere overeenkomst doorgegeven. een factuur en indien nodig een herinnering of aanmaning. Met het geven van een opdracht geeft u tevens toestemming om de door u verstrekte persoonsgegevens te gebruiken voor administratieve verwerking. Zonder deze verwerking kunnen wij u niet van dienst zijn.

Iedereen kan zich voor onze nieuwsbrief opgeven, we sturen u dan regelmatig nieuws per mail. Deze brieven bevatten onzichtbare codes, waarmee wij kunnen volgen hoeveel mensen onze nieuwsbrief lezen en op welke onderwerpen er doorgeklikt wordt. We registreren niets op naam, we gebruiken alleen algemene informatie om onze nieuwsbrief te kunnen verbeteren. De nieuwsbrief kunt u ook gemakkelijk weer afmelden, via een link onderaan de nieuwsbrief.

Bij het bezoeken van onze website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld.

Verstrekken van persoonsgegevens
Willemsen Beveiligingen B.V. heeft uw gegevens nodig om de administratie te voeren, om contact met u op te nemen om onze plichten voortvloeiend uit de gemaakte overeenkomsten te kunnen nakomen en om correspondentiegegevens op te slaan.

Indien u geen gegevens zou verstrekken, kan Willemsen Beveiligingen B.V. haar werk niet doen en kunnen wij u niet van dienst zijn. Hierdoor is het verstrekken van persoonsgegevens een voorwaarde bij het aangaan van een overeenkomst met Willemsen Beveiligingen B.V..

Daarnaast gebruikt Willemsen Beveiligingen B.V. uw gegevens om contact op te nemen om uw opdracht te bespreken.

Ontvangers van persoonsgegevens

Willemsen Beveiligingen B.V. verwerkt uw gegevens in een database, dit systeem gebruikt Willemsen Beveiligingen B.V. alleen voor de verwerking en ontwikkeling van onze producten en diensten. De database van Willemsen Beveiligingen B.V. is goed beveiligd volgens Europese normen.

Een beperkt deel van persoonsgegevens zullen verstrekt worden aan derden (P.A.C. particuliere alarmcentrale), voor doeleinden die nodig zijn om onze diensten te kunnen leveren en nakoming van de gemaakte overeenkomst.

Met de “derden” waar Willemsen Beveiligingen B.V. gebruik van maakt om haar diensten te kunnen leveren zijn de nodige (verwerkings)overeenkomsten tot grondslag.

Verstrekking aan derden
Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden mits dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist. Uw persoonsgegevens zullen nooit worden verstrekt aan derden buiten de EU.

Bewaren gegevens
Wij zullen uw gegevens bewaren zolang nodig is voor de verwerking van onze overeenkomst en daarna volgens wettelijke termijnen van bewaarplicht in onze archieven.

Nieuwsbriefgegevens worden bewaard zolang u daar toestemming voor heeft gegeven, zodra een uitschrijving voor een nieuwsbrief is ontvangen, zullen wij de gegevens verwijderen.

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is.

Bij een sollicitatie zullen wij uw persoonsgegevens bewaren zolang nodig voor de sollicitatieprocedure.

Indien er geen relatie tot stand komt, zullen wij uw gegevens verwijderen of toestemming vragen om uw gegevens langer te mogen bewaren.

Gegevensbeveiliging
Willemsen Beveiligingen B.V. maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Willemsen Beveiligingen B.V. maakt dan ook gebruik een SSL- beveiligingscertificaat.

Willemsen Beveiligingen B.V. maakt met haar website gebruik van Hosting in Nederland, dit bedrijf heeft de servers beveiligd Conform Europese Normen.

Social Media Buttons
Willemsen Beveiligingen B.V. maakt geen gebruik van Social Media Buttons op haar website.

 

Links naar andere websites
Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Willemsen Beveiligingen B.V. is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder Willemsen Beveiligingen B.V. vallen. Wij verwijzen u in deze situatie door naar de privacyverklaring van de betreffende website.

Meldplicht datalekken
Willemsen Beveiligingen B.V. zal in geval van een datalek, dit direct melden aan ons internetbureau, die haar gegevens verder volgens de VGA meldt aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens (hack). Alle betrokkenen zullen tevens geïnformeerd worden over het datalek en er zal met spoed in kaart worden gebracht welk risico er gelopen wordt met het ontstane datalek.

Recht Inzage, rectificatie, wissen en bezwaar
U mag Willemsen Beveiligingen B.V. vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Willemsen Beveiligingen B.V. verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen.

Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via info@willemsenbeveiligingen.nl.

Na ontvangst van uw verzoek wordt deze getoetst naar wettelijke standaarden voorgaande de gegevens te verwijderen.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens of u kunt uw toestemming om gegevens te verwerken intrekken. Willemsen Beveiligingen B.V. zal uw bezwaar/intrekking toetsen, d.w.z. kijken of uw bezwaar de verwerking van de doeleinden niet in gevaar brengt.

Indien u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens kunt u uw klacht richten aan: autoriteitpersoonsgegevens.nl

Geautomatiseerde besluitvorming
Willemsen Beveiligingen B.V. maakt gebruik van geautomatiseerde besluitvorming m.b.t. het toetsen van kredietwaardigheid van onze klanten. De mogelijkheid bestaat dat Willemsen Beveiligingen B.V. onderzoek doet naar de kredietwaardigheid voordat er werkzaamheden verricht worden. Indien er een negatief resultaat uit dit onderzoek komt, kan Willemsen Beveiligingen B.V. ervoor kiezen om de overeenkomst te ontbinden. Willemsen Beveiligingen B.V. kan er ook voor kiezen, in geval van slechte kredietwaardigheid, stapsgewijs werkzaamheden te doen, waarbij betaling vooraf een voorwaarde kan zijn.

Wijzigingen
Willemsen Beveiligingen B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring, bijvoorbeeld vanwege nieuwe wettelijke ontwikkelingen of onlinediensten.